Karlskrona Saluhall -
En klenod som borde bevarats

 

I oktober 1901 framfördes i stadsfullmäktige ett förlag om att uppföra en saluhall vid Fisktorget. Vid denna tid försiggick den mesta handeln utomhus på Fisktorget och med en saluhall skulle försäljningstiden kunna utökas betydligt och varorna skulle även kunna förvaras på ett betydligt lämpligare sätt. Efter tillsättning av en särskild kommitté för frågans utredande kom så ett positivt förslag från kommittén redan i februari 1902 och i mars samma år beslöt stadsfullmäktige att bygga en saluhall på föreslagen plats. Ritningarna gjordes av arkitekten August Strehlenert, som för övrigt ritade i stort sett alla större byggnader i Karlskrona vid denna tid.


En närbild på den magnifika "Karlskrona Saluhall" i form av ett kolorerat vykort från Grapes förlag. 
Saluhallen borde självklart ha renoverats och bevarats till eftervärlden.

Klart för inflyttning
Den 10 november 1904 stod saluhallen helt klar och tog emot sina första hyresgäster. Arbetet hade utförts av Skånska Cementgjuteriet och totalt kostade uppförandet drygt 145 000 kronor. Byggnaden hade måtten 45 gånger 24 meter med en höjd på tio meter. Totalt fanns 64 stånd, drygt hälften disponerades för kött-, fläsk- och charkuterivaror. I övriga såldes fisk, grönsaker, bröd och andra livsmedel. Många av handlarna i Karlskrona hade både affär i staden och försäljningsplats i saluhallen. Det fanns även möjlighet att hyra källarutrymmen, vilket bl a utnyttjades av försäljarna på Fisktorget.


En av de mest kända försäljarna i Saluhallen var tveklöst "Mobergskan". Undrar förresten vad 
dagens Hälsovårdsnämnd haft för synpunkter på uppläggningen av fläsket på disken?

Hälsovårdsnämnden slår till
Saluhallen hade i stort sett fullt av hyresgäster fram till 1940-talet då det började bli fler och fler outhyrda platser. Efter en inspektion 1943 dömde Hälsovårdsnämnden nästan helt ut Saluhallen och ansåg bl a att byggnaden var förfallen. Ett omfattande renoveringsförslag förkastades p g a för höga kostnader och i det "rivningsraseri" som rådde vid denna tid beslutades att Saluhallen skulle rivas. Detta skedde 1951 då själva byggnaden jämnades med marken, till många Karlskronabors stora sorg.


En underbar översiktsbild på Fisktorget med Saluhallen från tiden kring 1930.
Här framgår tydligt vilken prydnad Saluhallen var för Karlskrona.

Oätligt äppelmos
Källarlokalerna överlevde ytterligare några år, de hyrdes bl a ut till en firma som förvarade stora mängder äppelmos i lokalerna. Hälsovårdsnämnden slog dock snart till igen och förklarade äppelmoset som oätligt. Firman stämde Karlskrona stad för den undermåliga lokalen och begärde 50 000 kronor i skadestånd. Staden gick dock segrande ur denna rättstvist och de 254 tunnorna med äppelmos måste förstöras. Detta var den slutliga dödsstöten för de gamla källarlokalerna och 1954 fylldes källaren igen och därmed försvann det sista spåret av en av de vackraste byggnader som funnits i Karlskrona.

Borde stämt staden
Naturligtvis borde aldrig Saluhallen ha rivits och något sådant beslut hade aldrig kunnat fattats idag. Egentligen borde Karlskronaborna ha stämt sin egen hemstad för detta helgerån. Men värderingarna var annorlunda på den tiden och respekten för myndigheterna och deras beslut var tyvärr alldeles för stor. För Karlskronaborna återstår nu bara minnena av den magnifika Saluhallen.

Lars-Olov Stenborg

Google

 

Direkt till vykortsauktionerna på

Tillbaka till